1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

5

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

6

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

11

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

12

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

13

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

16

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

17

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

18

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

19

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

20

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

21

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

22

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

27

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

30

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

33

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

34

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

35

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

39

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

40

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

41

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

42

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

43

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

44

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

45

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

46

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

47

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

48

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

49

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

50

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

51

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

52

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

53

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

54

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

55

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

56

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

57

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

58

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

59

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

60

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

61

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

62

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

63

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

64

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

66

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

68

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

70

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

71

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

72

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

74

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

76

Giải trình BCTC năm 2007

77

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

78

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

79

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

80

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

81

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

82

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

84

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

85

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

86

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006