1

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2023

2

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2023

3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2023

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2023

5

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2023

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2023

7

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

8

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2022

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2022

11

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2022

12

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2022

13

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2022

14

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2022

15

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2022

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2022

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2022

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2022

19

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

20

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2021

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2021

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2021

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2021

25

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2021

26

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2021

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2021

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2021

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2021

30

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2021

31

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

32

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

35

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

37

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

38

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

41

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

43

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

44

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

45

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

47

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

48

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

49

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

50

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

51

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

52

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

54

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

55

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

56

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

57

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

58

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

59

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

60

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

61

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

62

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

63

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

64

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

65

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

66

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

67

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

68

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

69

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

70

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

71

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

72

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

73

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

74

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

75

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

76

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

77

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

78

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

79

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

80

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

81

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

82

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

84

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

85

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

86

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

87

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

88

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

89

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

90

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

93

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

94

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

95

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

96

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

97

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

98

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

99

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

100

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

101

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

102

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

103

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

104

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

105

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

106

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

107

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

108

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

109

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

110

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

111

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

112

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

113

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

114

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

115

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

116

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

117

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

118

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

119

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

120

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

121

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

122

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

123

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

124

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

125

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

126

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

127

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

128

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

129

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

130

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

131

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

132

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

133

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

134

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

135

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

136

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

137

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

138

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

139

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

140

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

141

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

142

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

143

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

144

Giải trình BCTC năm 2007

145

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

146

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

147

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

148

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

149

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

150

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

151

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

152

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

153

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

154

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006