1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

3

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

4

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

5

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

8

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

9

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

10

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

11

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

12

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

13

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

14

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

19

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

22

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

25

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

26

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

30

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

32

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

33

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

34

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

35

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

36

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

37

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

38

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

39

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

40

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

41

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

42

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

43

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

44

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

45

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

46

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

47

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

48

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

49

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

50

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

51

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

52

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

53

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

54

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

55

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

56

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

57

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

58

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

59

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

60

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

61

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

62

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

63

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

64

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

66

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

68

Giải trình BCTC năm 2007

69

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

70

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

71

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

72

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

74

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

75

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

76

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

78

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006