1

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

3

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

5

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

6

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

10

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

11

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

12

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

14

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

15

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

17

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

18

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

19

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

23

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

29

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

30

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

35

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

36

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

37

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

40

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

41

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

42

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

43

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

44

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

45

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

46

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

47

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

48

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

49

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

51

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

52

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

53

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

54

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

55

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

56

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

57

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

58

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

59

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

60

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

62

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

63

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

64

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

65

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

66

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

67

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

68

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

69

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

70

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

71

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

72

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

73

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

74

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

76

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

78

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

80

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

81

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

82

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

83

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

84

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

85

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

86

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

87

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

88

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

90

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

91

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

92

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

93

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

94

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

95

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

96

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

97

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

98

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

99

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

100

Giải trình BCTC năm 2007

101

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

102

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

103

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

104

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

105

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

106

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

107

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

108

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

109

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

110

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006