1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

4

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

5

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

6

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

8

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

9

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

11

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

12

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

13

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

17

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

23

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

24

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

29

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

30

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

34

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

35

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

36

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

37

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

38

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

39

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

40

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

41

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

45

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

47

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

48

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

49

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

51

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

52

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

53

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

54

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

55

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

56

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

57

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

58

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

59

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

60

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

61

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

62

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

63

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

64

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

65

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

66

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

67

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

68

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

70

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

71

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

72

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

74

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

76

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

78

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

80

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

81

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

82

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

83

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

84

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

85

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

86

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

87

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

88

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

90

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

91

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

92

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

93

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

94

Giải trình BCTC năm 2007

95

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

96

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

97

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

98

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

99

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

100

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

101

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

102

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

103

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

104

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006