1

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2022

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2022

3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2022

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2022

5

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

6

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2021

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2021

9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2021

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2021

11

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2021

12

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2021

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2021

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2021

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2021

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2021

17

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

18

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

23

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

24

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

27

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

29

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

30

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

31

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

33

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

35

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

36

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

40

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

41

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

42

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

44

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

45

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

47

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

48

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

49

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

51

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

52

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

53

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

54

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

55

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

56

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

57

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

58

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

59

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

60

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

62

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

63

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

64

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

65

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

66

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

67

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

68

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

69

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

70

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

71

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

72

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

73

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

74

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

75

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

76

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

77

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

78

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

79

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

80

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

81

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

82

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

84

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

85

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

86

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

87

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

88

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

89

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

90

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

93

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

94

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

95

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

96

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

97

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

98

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

99

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

100

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

101

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

102

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

103

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

104

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

105

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

106

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

107

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

108

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

109

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

110

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

111

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

112

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

113

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

114

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

115

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

116

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

117

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

118

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

119

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

120

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

121

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

122

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

123

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

124

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

125

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

126

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

127

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

128

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

129

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

130

Giải trình BCTC năm 2007

131

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

132

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

133

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

134

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

135

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

136

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

137

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

138

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

139

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

140

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006