1

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

2

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

4

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

5

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

7

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

8

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

9

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

11

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

12

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

13

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

19

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

20

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

25

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

26

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

27

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

30

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

31

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

32

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

33

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

34

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

35

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

36

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

41

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

44

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

45

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

47

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

48

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

49

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

51

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

52

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

53

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

54

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

55

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

56

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

57

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

58

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

59

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

60

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

61

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

62

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

63

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

64

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

66

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

68

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

70

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

71

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

72

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

74

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

76

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

78

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

80

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

81

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

82

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

83

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

84

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

85

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

86

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

87

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

88

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

90

Giải trình BCTC năm 2007

91

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

93

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

94

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

95

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

96

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

97

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

98

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

99

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

100

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006